ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. สาขาวิชา/จำนวนรับ
รหัสสาขา
สาขาวิชา
คุณสมบัติผู้สมัคร/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
จำนวนรับ
0427
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
50
0302
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
50
1151
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
50
 1. กำหนดการรับสมัคร
 • 2.1 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 • รับสมัคร
  กำหนดการ
  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560  ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (http://bk.udru.ac.th) วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (http://bk.udru.ac.th) วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

   

 • หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นั้น ทางมหาวิทยาลัย ฯ จะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ในวันที่ 9 มีนาคาม 2561 (รับสมัครรอบ 2) เพื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

 • 2.2 รอบที่ 2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 • รับสมัคร
  กำหนดการ
  ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560  ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (http://bk.udru.ac.th) วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (http://bk.udru.ac.th) วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
  มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19 - 22 มีนาคาม 2561 ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ได้ที่ http://a.cupt.net/cearinghouse.php
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
  รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
  วันที่ 29 มีนาคม 2561  ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

   

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
   3.1 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   3.2 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
   3.3 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของประเทศไทย 
  1. หลักฐานการรับสมัคร 4.1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 
   4.2 สำเนาแบบ ปพ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ในกรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือในระดับ ปวช. ภาคเรียนสุดท้าย) 2 แผ่น 
   4.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง 2 แผ่น 
   4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น 
   4.5 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
  1. วิธีการสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์ http://bk.udru.ac.th แล้วนำมายืนยันการสมัครที่ฝ่ายทะเบียน หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าสมัครเป็นธนาณัติ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ภายในวัน เวลารับสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (เมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ)
  1. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา
   - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย                  5,000  บาท
   - ค่าธรรมเนียมการศึกษา                     2,000  บาท
   - ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ              250 บาท
   - ค่าบำรุงหอพักต่อเทอม                     3,000  บาท
   - ค่าประกันกุญแจหอพัก                        300 บาท
   - ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่                         100 บาท
   รวม             10,650 บาท

            การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ยกเว้น ผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรายงานตัว 
            ภายในห้องพักมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ ดังนี้ 
                1) พัดลมติดผนัง
                2) เตียงนอน
                3) ตู้เสื้อผ้า
                4) โต๊ะเขียนหนังสือ
                5) ราวตากผ้า
                6) ห้องน้ำภายใน
  1. สถานที่ติดต่อ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 2 ถนนบึงกาฬ-พังโคนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000   โทรศัพท์ 042-492847  โทรสาร 042-492848  เว็บไซต์ http://bk.udru.ac.th    facebook: มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
         กรณีเกิดปัญหาใดๆ จากการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
    
   ประกาศ ณ วันที่  พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  ดาวน์โหลดใบสมัคร