ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. สาขาวิชา/จำนวนรับ
รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ
0427 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส. หรือเทียบเท่า 100
1151 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส. หรือเทียบเท่า 100
 1. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  3.1 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 , ปวส. หรือเทียบเท่า
  3.2 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  3.3 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของประเทศไทย 
 1. หลักฐานการรับสมัคร 4.1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
  4.2 สำเนาแบบ ปพ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ในกรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือในระดับ ปวช. ภาคเรียนสุดท้าย) 
  4.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง 
  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4.5 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
 1. วิธีการสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์ http://bk.udru.ac.th แล้วนำมายืนยันการสมัครที่ฝ่ายทะเบียน หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าสมัครเป็นธนาณัติ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ภายในวัน เวลารับสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท (เมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ)
 1. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา                     ๒,๕๐๐  บาท
  - ค่าหน่วยกิจรายวิชาบรรยาย                   หน่วยกิตละ ๓๐๐  บาท
  - ค่าหน่วยกิจรายวิชาฝึกปฏิบัติ                   หน่วยกิตละ ๓๕๐ บาท
  - ค่าธรรมเนียม่ทั่วไป                         ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท (ยกเว้นภาคเรียนฤดูร้อน) เงินค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

 • สถานที่ติดต่อ
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 2 ถนนบึงกาฬ-พังโคนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000   โทรศัพท์ 042-492847  โทรสาร 042-492848  เว็บไซต์ http://bk.udru.ac.th    facebook: มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
        กรณีเกิดปัญหาใดๆ จากการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
   
  ประกาศ ณ วันที่ 1  พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
 • (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์)
  ผู้ช่วยอธิการบดี  ดาวน์โหลดใบสมัคร