ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ ภายในวันที่ ๑๕ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php นั้น

          บัดนี้ ได้สิ้นสุดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ธิ์ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

 

ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา โรงเรียน
น.ส.พัชรินทร์  จินดา ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.พัชรี  ป้องนาทราย ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.นิตยา  อินสว่าง ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.วิภาวรรณ  สวัสดี ภาษาอังกฤษ โสกก่ามวิทยา
น.ส.สุทธิดา  สีแก้วตู้ ภาษาอังกฤษ โสกก่ามวิทยา
นายจิรายุส  ผันผ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
นายพรชัย  หอมสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
นายคุณากร  สุพร รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
นายกิตติภัฎ   มิตะนุ รัฐประศาสนศาสตร์ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
๑๐ น.ส.น้ำฝน  ยืนนาน รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
๑๑ น.ส.จิราภรณ์  ปะตา รัฐประศาสนศาสตร์ เซกา
๑๒ น.ส.นงค์นภา  อินหา รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
๑๓ นายอนุวัฒน์  แก้วผาไล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
๑๔ น.ส.ศิริจันทร์  พุทธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศน.เมืองบึงกาฬ

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ขั้นตอนการรายงานตัว

๒. หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

๓. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ ๒๕๐ บาท
ค่าบำรุงหอพัก ห้องพัก ๓,๐๐๐ บาท
ค่าประกันกุญแจหอพัก ๓๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ ๑๐๐ บาท
รวม ๑๐,๖๕๐ บาท

 

หมายเหตุ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน ต้องเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา  ยกเว้น ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี นับถึงวันรายงานตัว

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐

 

(ดร.เชิดชัย   หมื่นภักดี)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑