ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ เวลา ๐๙.๐๐ น.

          บัดนี้ ได้สิ้นสุดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามลำดับ ดังนี้

 

ที่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา โรงเรียน
น.ส.นิตยา  อินสว่าง ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.พัชรินทร์  จินดา ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.สโรชา  ราษฎร์กฐิน ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.พัชรี  ป้องนาทราย ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.วิภาวรรณ  สวัสดี ภาษาอังกฤษ โสกก่ามวิทยา
น.ส.สุทธิดา  สีแก้วตู้ ภาษาอังกฤษ โสกก่ามวิทยา
น.ส.วริษา  มะลิ ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา
น.ส.ศิริจันทร์  พุทธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศน.เมืองบึงกาฬ
นายอนุวัฒน์  แก้วผาไล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
๑๐ นายพรชัย  หอมสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
๑๑ นายจิรายุส  ผันผ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
๑๒ น.ส.นงค์นภา  อินหา รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
๑๓ นายคุณากร  สุพร รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
๑๔ นายกิตติภัฎ  มิตะนุ รัฐประศาสนศาสตร์ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
๑๕ นายอติชาติ  ชูรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา
๑๖ น.ส.จิราภรณ์  ปะตา รัฐประศาสนศาสตร์ เซกา
๑๗ นายนที  ราชบุญ รัฐประศาสนศาสตร์ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
๑๘ น.ส.น้ำฝน  ยืนนาน รัฐประศาสนศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นติดต่อขอรับรหัสเคลียร์ริ่งเฮาส์ ได้ที่เบอร์โทร ๐๖๑-๒๔๑๐๕๒๔ ในวัน เวลาราชการ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ภายในวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

          ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

(ดร.เชิดชัย   หมื่นภักดี)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เอกสารรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑