ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัย

งานวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุรงค์ ศรีสุธรรม อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณการตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

1. บทความวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย” โดยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 “การเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปการบริหารสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. บทความวิชาการ เรื่อง “กระบวนการนโยบายสาธารณะตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550” โดยตีพิมพ์ในวารสารการบริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 4 ปีที่ 9 เดือน ตุลาคม-ธันวานคม ปี 2559 หน้า 36-79 (ซึ่งเป็น วารสารวิชาการ ระดับชาติ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)