กรอบการอุดหนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Download : กรอบการเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf