ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) และได้ขอให้หน่วยงานจัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) จัดส่งไปยัง วช. นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ที่สนใจในหน่วยงานของท่านจัดทำข้อเสนอการวิจัยฯ ตามแบบฟอร์มของ วช. ซึ่งสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.udru.ac.th หรือเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) http://www.nrms.go.th    โดยขอให้ดำเนินการดังนี้

1.จัดทำข้อเสนอโครงการและนำไฟล์เข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560

2.นำส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับจริง จำนวน 1 ชุด และซีดี 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เพื่อสถาบันวิจัยฯ จักได้ดำเนินการรวบรวมส่ง วช.ต่อไป

อนึ่ง ผู้ส่งข้อเสนอโครงการฯ จะต้องไม่ติดค้างส่งแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2558 หากพบว่ายังติดค้างทาง วช.จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Program based ปี 62.pdf
templateIntegratedProgram62.docx
templateProject62 เป้าหมาย4.docx
templateResearchProgram62.docx
templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 – 3.docx
TemplateStandardResearch62.docx