แบบเสนอโครงการ 6 ประเด็นย่อย

ด้วยศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (ศพส.บก.) ซึ่งเป็นหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (Node) จังหวัดบึงกาฬ เพื่อประสานงาน การพัฒนาศักยภาพ การติดตามและสนับสนุนภาคีรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของ สสส. ในการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะชาวบึงกาฬ ตามเมนูสำเร็จรูปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก 6 ประเด็น จำนวน 30 พื้นที่กระจายทั่วจังหวัดบึงกาฬ (โครงการละ 50,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม