แบบเสนอโครงการ 6 ประเด็นย่อย

ด้วยศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (ศพส.บก.) ซึ่งเป็นหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (Node) จังหวัดบึงกาฬ เพื่อประสานงาน การพัฒนาศักยภาพ การติดตามและสนับสนุนภาคีรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของ สสส. ในการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะชาวบึงกาฬ ตามเมนูสำเร็จรูปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก 6 ประเด็น จำนวน 30 พื้นที่กระจายทั่วจังหวัดบึงกาฬ (โครงการละ 50,000 บาท)

บัดนี้ สสส. และ Node จ.บึงกาฬ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนภาคีรายย่อยที่มีความสนใจ หรือต้องการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตนเอง มาร่วมคิด-สร้าง-พัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการและขอรับทุนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กทั้ง 6 ประเด็น สามารถ Download เอกสารแต่ละประเด็นดังนี้

ติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม :
อ.เอกศักดิ์ เฮงสุโข (อ.เอก) รองประธาน Node โทร. 081-5921823,
อ.ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (อ.ยุ้ย) เลขา Node โทร. 080-4046678,
อ.นิรันดร ผานิจ (อ.ต๋อง) โทร. 085-9106957 และ
อ.จตุรงค์ ศรีสุธรรม (อ.ตู๋) โทร. 087-4362399

***มาร่วมสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะชาวบึงกาฬด้วยกัน***