ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม :

ศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
อ.เอกศักดิ์ เฮงสุโข (อ.เอก) รองประธาน Node โทร. 081-5921823,
อ.ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (อ.ยุ้ย) เลขา Node โทร. 080-4046678,
อ.นิรันดร ผานิจ (อ.ต๋อง) โทร. 085-9106957 และ
อ.จตุรงค์ ศรีสุธรรม (อ.ตู๋) โทร. 087-4362399

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000