ปฏิทินการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

รายการ

25 ก.ค. 60

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

25 ก.ค. 60

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าฝ่ายทะเบียน

25 ก.ค. – 13 ส.ค. 60

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )

1 ส.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

1 ส.ค. – 31 ส.ค. 60

กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

14 ส.ค. 60

หยุดเรียน วันหยุดชดเชยวันแม่

1 ก.ย. 60

วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)

1 ก.ย. – 6 พ.ย. 60

กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท

13 ต.ค. 60

หยุดเรียน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

23 ต.ค. 60

หยุดเรียน วันปิยมหาราช

6 พ.ย. 60

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

13 – 19 พ.ย. 60

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60

สอบปลายภาค

4 ธ.ค. 59

สอบ Exit – Exam (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 )


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

รายการ

25 ธ.ค. 60

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าห้องฝ่ายทะเบียน

25 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )

2 ม.ค. 61

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

2 – 31 ม.ค. 61

กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

1 ก.พ. 61

วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)

1 ก.พ. – 9 เม.ย. 61

กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท

1 มี.ค. 61

หยุดเรียน วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

2 มี.ค. 61

นักศึกษาปี 4 ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

6 เม.ย. 61

หยุดเรียน วันจักรี

9 เม.ย. 61

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

13 เม.ย. 61

หยุดเรียน วันสงกรานต์

16 เม.ย. 61

หยุดเรียน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

9 – 22 เม.ย. 61

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน

30 เม.ย. – 4 พ.ค. 6

สอบปลายภาค

15 พ.ค. 60

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์