ปฏิทินการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี รายการ
25 ก.ค. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
25 ก.ค. 59 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าฝ่ายทะเบียน
25 ก.ค. – 14 ส.ค. 59 นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )
1 ส.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
1 ส.ค. – 31 ส.ค. 59 กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ
12 ส.ค. 59 หยุดเรียน วันแม่
1 ก.ย. 59 วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)
1 ก.ย. – 6 พ.ย. 59 กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท
24 ต.ค. 58 หยุดเรียน วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
6 พ.ย. 59 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)
วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ
วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
14 – 20 พ.ย. 59 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน
28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 สอบปลายภาค
6 ธ.ค. 59 สอบ Exit – Exam (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 )


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี รายการ
26 ธ.ค. 59 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าห้องฝ่ายทะเบียน
26 ธ.ค. 59  – 15 ม.ค. 60 นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )
4  ม.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
4 ม.ค. – 3 ก.พ. 60 กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ
4 ก.พ. 60 วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)
4 ก.พ. – 9 เม.ย. 60 กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท
13 ก.พ. 60 หยุดเรียน วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 มี.ค. 60 นักศึกษาปี 4 ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
6 เม.ย. 60 หยุดเรียน วันจักรี
9 เม.ย. 60 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)
วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ
วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
13 -14 เม.ย. 60 หยุดเรียน วันสงกรานต์
17 – 23 เม.ย. 60 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน
24 เม.ย. – 9 พ.ค. 60 สอบปลายภาค
15 พ.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
31  กรกฎาคม 2560  เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

การขอสำเร็จการศึกษา

บริการออนไลน์