ปฏิทินการศึกษา 2559 (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคเสาร์-อาทิตย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี รายการ

30 ก.ค. 59

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

30 ก.ค. 59

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าฝ่ายทะเบียน

30 ก.ค. – 14 ส.ค. 59

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )

6 ส.ค. 59

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

6 ส.ค. – 5 ก.ย. 59

กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

3 ก.ย. 59

วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)

3 ก.ย. – 6 พ.ย. 59

กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท

6 พ.ย. 59

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

12 – 20 พ.ย. 59

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน

26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 59

สอบปลายภาค

 

 


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี รายการ

24 ธ.ค. 59

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าห้องฝ่ายทะเบียน

24 ธ.ค. 59  – 8 ม.ค. 60

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )

7  ม.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

7 ม.ค. – 12 ก.พ. 60

กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

13 ก.พ. 60

วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)

13 ก.พ. – 19 เม.ย. 60

กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท

19 เม.ย. 60

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

15 – 23 เม.ย. 60

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน

29 เม.ย. – 7 พ.ค. 60

สอบปลายภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 3/2559

วัน/เดือน/ปี

รายการ

13 พ.ค. 60

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าห้องฝ่ายทะเบียน

13  – 21 พ.ค. 60

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )

20  พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 3/2559

20 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60

กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

4 มิ.ย. 60

วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)

4 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60

กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท

2 ก.ค. 60

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

8 ก.ค. 60

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน

15 ก.ค. – 23 ก.ค. 60

สอบปลายภาค

 

5  สิงหาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

การขอสำเร็จการศึกษา

บริการออนไลน์