ปฏิทินการศึกษา 2560 (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคเสาร์-อาทิตย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี

รายการ

29 ก.ค. 60

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

29 ก.ค. 60

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าฝ่ายทะเบียน

29 ก.ค. – 18 ส.ค. 60

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )

5 ส.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

5 ส.ค. – 4 ก.ย. 60

กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

4 ก.ย. 60

วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)

5 ก.ย. – 10 พ.ย. 60

กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท

10 พ.ย. 60

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

11 – 19 พ.ย. 60

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน

25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60

สอบปลายภาค


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

รายการ

24 ธ.ค. 60

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่บอร์ดหน้าห้องฝ่ายทะเบียน

24 ธ.ค. 60 – 14 ม.ค. 61

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน( แก้ F W หรือถอนรายวิชา )

6 ม.ค. 61

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

6 ม.ค. – 5 ก.พ. 61

กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

6 ก.พ. 61

วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน(W)

6 ก.พ. – 15 เม.ย. 61

กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับวันละ 20 บาท

15 เม.ย. 61

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)

วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

15 – 22 เม.ย. 61

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน

28 เม.ย. – 6 พ.ค. 61

สอบปลายภาค

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์