โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 2559 วันที่ 1-6 กรกฏาคม 2559

​วันที่ 1-6 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการจัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา  เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และผู้ตาม รู้จักการวางแผนกิจกรรมที่สร้างสรรค์

 

IMG_5343 IMG_5317 IMG_5310 IMG_5298 IMG_5269 IMG_5263 IMG_5197 IMG_5191 IMG_5169IMG_5097

 

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์