ประมวลภาพพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “รักบึงกาฬ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬร่วมกับเครือข่ายประกวดหนังสั้น ม.ปลายชิงทุนการศึกษา
วันนี้ที่โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและปัจจุบัน เป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีลงนามระหว่างประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ และโรงแรมเดอะวัน เพื่อจัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “รักบึงกาฬ” จะเป็นคลิปหรือหนังสั้นความยาว 3-5 นาที จะเป็นทีม 3 คนหรือรายบุคคลก็ได้ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสามารถนำเสนอได้หลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะนำไปเผยแผ่ประชาสัมพันธ์สู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมทำให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับผู้ที่สนใจ
นายพินิจ กล่าวว่าบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวินัย ที่เป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวชมภายในจังหวัดบึงกาฬ จึงมีความยินดีที่สนับสนุนโครงการนี้
สำหรับผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รับสมัคร 1-30 ธ.ค.59 ประกาศผลวันที่ 7 ม.ค.60 และมอบรางวัลวันที่ 14 ม.ค.60 ที่.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ.
Cr. นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

A1

A2

IMG_7004

IMG_7005

IMG_7008

IMG_7009

IMG_7011

IMG_7012

IMG_7016

A

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์