ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ” รอบคัดเลือก

ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ” รอบคัดเลือก

                          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ร่วมกับท่านพินิจ จารุสมบัติ ,บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ” รอบคัดเลือก ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ” ได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ” รอบคัดเลือก ดังนี้

                          รายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก
๑. ทีมคนใหม่ หัวใจเดิม            โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
๒. ทีม AMAZING บึงกาฬ       โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
๓. ทีมภูสิงค์@บึงกาฬ               โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
๔. ทีมบึงกาฬบ้านฉัน                โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
๕. ทีมฮักอ่ำหล่ำ                        โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
๖. ทีม “BC Studio”                  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
๗. ทีม “DGT@NSP2”             โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

สำหรับการเรียงลำดับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกข้างต้น ไม่ได้อิงกับคะแนนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกข้างต้น ต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรมวันราชภัฏ วันอังคารที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์)
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

movie-icon-6

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์