ประกาศผลการตัดสิน การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ”

results

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ และบริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ)ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ” มีผลการประกวดดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ                     เงินรางวัล 10,000 บาท         ผลงานชื่อ  “ฮักอ่ำหล่ำ”
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล   5,000 บาท         ผลงานชื่อ  “Amazing บึงกาฬ”
– รางวัลชมเชย                       เงินรางวัล   2,000 บาท จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่    “คนใหม่ หัวใจเดิม”   “ภูสิงห์@บึงกาฬ”   “บึงกาฬบ้านฉัน”   “ฮักนะบึงกาฬ”  และ “DGT@NSP2”

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการทุกท่านที่่มีส่วนในความสำเร็จของโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบึงกาฬต่อไป

 

รางวัลชนะเลิศ “ฮักอ่ำหล่ำ”

ผลงานโดย

 1. นายณัฐพงษ์  ชัยนา
 2. นายชัยณรงค์  ภูด่านวัว
 3. นายศรายุทธ  ไชยขันธ์

IMG_7247

 

รางวัลรองชนะเลิศ “Amazing บึงกาฬ”

ผลงานโดย

 1. นายธนายุต  ทองจำปา
 2. นายณัฐนันท์  คำเสนาะ

IMG_7230

 

 

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

IMG_7222

 

 

 

รางวัลชมเชย “คนใหม่หัวใจเดิม”

ผลงานโดย

 1. นายณัฐพงศ์  ยอดแสง
 2. นายกฤษดา  บุตนาม

 

รางวัลชมเชย “ภูสิงห์@บึงกาฬ”

ผลงานโดย

 1. นายระพีพัฒน์  จันทร์อ้วน
 2. นายจิรายุส  จันทจร
 3. นายภัทรดนัย  ชัยประเทศ

 

รางวัลชมเชย “บึงกาฬบ้านฉัน”

ผลงานโดย

 1. นายอุดมศักดิ์  ศิริเคน
 2. นายพุฒิพงศ์  กิณเรศ
 3. นายทยากร  กิราชัย

 

รางวัลชมเชย “ฮักนะบึงกาฬ”

ผลงานโดย

 1. นายนฤเบศร์  มาดขาว
 2. นายนครินทร์  จันปุ่ม
 3. นายภูเบศ  ศรีประสงค์

 

รางวัลชมเชย “DGT@NSP2”

ผลงานโดย

 1. นายธนสินธ์  กองอารัญ
 2. นายณัฐกานต์  เพียรสิงห์
 3. นายธนพงษ์  เทียมวงษ์

 

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์