โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานและทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้  โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๕ คน และการจัดโครงการลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

cover

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์