โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “การขายสินค้าในโซเชียลมีเดีย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “การขายสินค้าในโซเชียลมีเดีย” ขึ้น เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงาน  ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และนำไปพัฒนาใช้งานต่อไปได้  การจัดโครงการลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

18072571_1469770453057439_1784522294_n

18035527_1469770343057450_748845548_n

18072571_1469770453057439_1784522294_n

IMG_7016

18109716_1469770593057425_1875980634_n

18073492_1469770096390808_1292104961_n

18073239_1469770989724052_1064711515_n

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์

Downlond เอกสาร