กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ

 

สาขาวิชา เข้าหอพัก ตรวจร่างกาย ปฐมนิเทศ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ
1. การรายงานตัวเข้าหอพักให้แจ้งรหัสนักศึกษา
2. สิ่งที่ผู้เข้าพักจะต้องเตรียมมา ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม และของใช้ส่วนตัว
3. เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

การขอสำเร็จการศึกษา

บริการออนไลน์