รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

                      ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำ ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สาขาวิชา/คุณสมบัติ/จำนวนรับ

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ
0427 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6, ปวส. หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
100
1151 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6, ปวส. หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
100

2. รายละเอียดการรับสมัคร
     2.1 หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
2. สำเนา ปพ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว เพื่อติดใบสมัคร
      2.2 วิธีการสมัคร
กรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์ http://bk.udru.ac.th แล้วนำมายืนยันการสมัครที่ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท (เมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ)

3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
     3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 2,500 บาท
     3.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา
1. รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 300 บาท
2. รายวิชาฝึกปฏิบัติ หน่วยกิตละ 350 บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมทั่วไป ภาคเรียนละ 500 บาท (ยกเว้นภาคเรียนฤดูร้อน)
เงินธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไปแล้วจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

 

                                                                             ลงชื่อ

(ผศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์)
ผู้ช่วยอธิการบดี

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์