ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง Flight stewardess เพื่อไปทำงาน บริษัท Singapore Airline Limited

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง การรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ในตำแหน่ง Flight Stewardess จำนวน 35 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Singapore Airline Limited ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดประกาศกรมการจัดหางาน

 
job01

job02

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์