แนวปฏิบัติที่ดีสู่การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

แนวปฏิบัติที่ดีสู่การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

1

2

3

4

 

 

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์

Downlond เอกสาร