หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปรัชญา
  มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของธุรกิจในท้องถิ่น

 2. ความสำคัญ
  เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน ผสมผสานศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

 3. วัตถุประสงค์

   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความเป็นผู้นำและปลูกฝังให้มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการประยุกต์ใช้วิชาการทางคอมพิวเตอร์ และธุรกิจ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการประสานงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน
  3. สื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  4. วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ สู่สังคมและท้องถิ่น
  5. นำวิทยาการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ การดำเนินงานธุรกิจในแต่ละแขนง ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม