หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตร

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปรัชญา
  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากลมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 2. ความสำคัญ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากลทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ออกไปรับใช้สังคม ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างกำลังคนของชาติช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

 3. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีกระบวนคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการประกอบอาชีพ และ/หรือ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและสังคม