หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปรัชญา
  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการสำหรับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตอาสา

 2. ความสำคัญ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ต้องนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและตนเองในหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

 3. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ไปปฏิบัติงาน ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ สนองตอบต่อ ความต้องการของท้องถิ่น และสังคม
  3. เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับ การบริหารองค์การภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การบริหารงบประมาณภาครัฐ และการบริหารแผนงาน โครงการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย