ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครูในท้องถิ่น เขตรับผิดชอบซึ่งมีจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู จากการศึกษาสถาพปัญหาที่ผ่านมาพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการการศึกษาแก่ท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว ทำให้ไม่สามารถให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชน ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งประชาชนและเยาวชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ความสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นค่อนข้างยากจน ทำให้ไม่สามารถส่งบุตรหลานของตน ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่มีที่ตั้งอยู่ไกลจากชุมชนที่อยู่อาศัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร ในสาขาอาชีพต่างๆ มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้การจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษาในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


 

ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2547  บนพื้นที่ 204 ไร่
ที่ตั้งปัจจุบัน 285 หมู่ 2 บ้านดอนอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์. 042-492-847 โทรสาร.042-492-848
เว็บไซต์ : http://bk.udru.ac.th
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บุคลากร ประกอบด้วย อาจารย์ 22 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน พนักงานสายสนับสนุน 27 คน
ระบบการจัดการการศึกษา 2 ระบบ ประกอบด้วย
1. การศึกษาภาคปกติ
2. การศึกษารูปแบบพิเศษ

 

 


บรรยากาศด้านหน้ามหาวิทยาลัย