รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ๑. หลักการและเหตุผล

          ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้ ดังนั้น ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จึงจัดโครงการรับนักศึกษาเพื่อการศึกษาต่อให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬทั้ง ๘ อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

๓.  แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน
๓.๑ ประชุมกำหนดกิจกรรมและประมาณการงบประมาณ
๓.๒ เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓.๓ จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
๓.๔ ประเมินและสรุปผลโครงการ

๔. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายหลัก
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนระดับ ม.๖  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มี ๒๕ โรงเรียน ดังนี้
๑) โรงเรียนบึงกาฬ
๒) โรงเรียนหนองเข็งวิทยา
๓) โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
๔) โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
๕) โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
๖) โรงเรียนภูทอกวิทยา
๗) โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
๘) โรงเรียนพรเจริญวิทยา
๙) โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
๑๐) โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
๑๑) โรงเรียนบุ่งคล้านคร
๑๒) โรงเรียนบึงโขงหลงพิทยาคม
๑๓) โรงเรียนโสกก่ามพิทยาคม
๑๔) โรงเรียนเซกา
๑๕) โรงเรียนเหล่าคามฯ รัชมังคลาพิเษก
๑๖) โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคม
๑๗) โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
๑๘) โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
๑๙) โรงเรียนประชานิมิตรพิทยานุกูล
๒๐) โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
๒๑) โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
๒๒) โรงเรียนหนองยองพิทยาคม
๒๓) โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
๒๔) โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
๒๕) โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

๕. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรอง
โรงเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและ จังหวัดอื่นๆ โรงเรียนมัธยมปลายจากแขวงบริคำไซ (สปป.ลาว)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัคร ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (http://bk.udru.ac.th)  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
สอบสัมภาษณ์ด้วยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา (http://bk.udru.ac.th) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๗. สถานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ตึกอำนวยการ ที่อยู่ ๒๘๕ หมู่ ๒ ถนนบึงกาฬ – พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๔๙๒๘๔๘ หรือ  มือถือ ๐๖๑-๒๔๑๐๕๒๔

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จำนวน ๑๓๐ คน

 

(อาจารย์เชิดชัย  หมื่นภักดี)
ผู้เสนอโครงการ

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล   เพ็งจันทร์)
ผู้รับรองโครงการ