รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพงานกฐินประจำปี ๒๕๖๐

ประมวลภาพงานกฐินศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐
โดยศูนย์การศึกาาบึงกาใร่วมกับชุมชนบ้านดอนอุดม ร่วมทำบุญในประเพณีเดือนสิบสอง บุญกฐิน รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม