รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ๑. หลักการและเหตุผล

          ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้ ดังนั้น ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จึงจัดโครงการรับนักศึกษาเพื่อการศึกษาต่อให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬทั้ง ๘ อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพงานกฐินประจำปี ๒๕๖๐

ประมวลภาพงานกฐินศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐
โดยศูนย์การศึกาาบึงกาใร่วมกับชุมชนบ้านดอนอุดม ร่วมทำบุญในประเพณีเดือนสิบสอง บุญกฐิน รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม