Untitled-2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ

อัตลักษณ์

จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น