มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ