สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา : เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่อการศึกษาและการวิจัย

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ "...

Read More