สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.นสพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้แทนมอบสำเนาใบปริญญาบัตร และสูจิบัตรให้กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 16 กันยายน 2564 รศ.ดร.นสพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิ … รศ.ดร.นสพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทย...

Read More