คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559)


โครงสร้างหลักสูตร