ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

โครงสร้างหลักสูตร