รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัคร ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (http://bk.udru.ac.th)  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
สอบสัมภาษณ์ด้วยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา (http://bk.udru.ac.th) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ตึกอำนวยการ ที่อยู่ ๒๘๕ หมู่ ๒ ถนนบึงกาฬ – พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๔๙๒๘๔๘ หรือ  มือถือ ๐๖๑-๒๔๑๐๕๒๔

ติดต่อศูนย์การศึกษาบึงกาฬ : http://bk.udru.ac.th/www/ติดต่อมหาวิทยาลัย/