หน่วยงานภายใน

  1. สำนักงานอำนายการ
  2. ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  5. พยาบาล
  6. ห้องสมุด