ขอเชิญกรอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 และเทียบเท่า ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าในเขตจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร และหนองคาย (สำรวจโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ) ตามลิงค์นี้ด้วยครับ/ค่ะ (ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2562)
https://goo.gl/forms/VepNOPadMkdmrNyy2

หรือสแกน QR-CODE

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพงานกฐินประจำปี ๒๕๖๐

ประมวลภาพงานกฐินศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐
โดยศูนย์การศึกาาบึงกาใร่วมกับชุมชนบ้านดอนอุดม ร่วมทำบุญในประเพณีเดือนสิบสอง บุญกฐิน รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม